Erdőtarcsa

"Megyénk csücske - szívünk csücske!"

Kálló Község Önkormányzata és Erdőtarcsa Község Önkormányzata
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Kállói Közös Önkormányzati Hivatal
jegyző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2175 Kálló, Kossuth utca 16.
Nógrád megye, 2177 Erdőtarcsa, Iskola utca 1.

Ellátandó feladatok:

A közös önkormányzati hivatal vezetése. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és egyéb hatályos jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdése szerinti tevékenységek.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Kállói Közös Önkormányzati Hivatal

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 7

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Magyar állampolgárság,
§ Cselekvőképesség,
§ Büntetlen előélet,
§ Felsőfokú képesítés, Igazgatásszervezői vagy állam-és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
§ Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás.
§ Legalább kétéves közigazgatási gyakorlat
§ Jogi vagy közigazgatási szakvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ Széles körű jogi tapasztalat (ingatlanjog, kötelmi jog, státuszjog, stb) - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalmú szakmai önéletrajz
§ 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
§ Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat
§ Szakmai, vezetői elképzelésekről írt rövid összefoglaló
§ Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
§ Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
§ Nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2016. június 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Kállói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2175 Kálló, Kossuth utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1104/2016 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

és

§ Személyesen: Baboss Buda polgármester, Nógrád megye, 2175 Kálló, Kossuth utca 16.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jegyző kinevezéséhez a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje:

2016. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§ www.kallo.hu, www.erdotarcsa.hu - 2016. június 9.
§ Kálló Község Önkormányzatának hirdetőtáblája - 2016. június 9.
§ Erdőtarcsa Község Önkormányzatának hirdetőtáblája - 2016. június 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kallo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. június 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Új Magyarország

jatszoter plakat x150

Választás - 2014

valasztas 2014

logo kozadattar